No.8, Yida Rd., Jiaosu Village Yanchao District, Kaohsiung City 82445, Taiwan,R.O.C.

TEL:+886-7-6151100 ext. 7802

FAX:+886-7-6155150